Powers Fasteners Europe Website – Gebruiksovereenkomst

U wordt vriendelijk verzocht onderstaande gebruiksovereenkomst zorgvuldig door te lezen alvorens de website te gebruiken/bezoeken. Door de website te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze gebruiksovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de gebruiksovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de website. Powers behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Gebruiksovereenkomst, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Gebruiksovereenkomst, is gewijzigd. Als u de Powers website na de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt.

(a) Disclaimer

Door de Powers website te gebruiken/bezoeken, gaat u akkoord met onderstaande overeenkomst. Alle data en berekeningen (incl. tekeningen) op deze website zijn gebaseerd op de bepalingen, formules en veiligheidsfactoren welke zijn beschreven in de technische instructies, de gebruiksaanwijzingen, de montagevoorschriften en installatierichtlijnen van Powers en/of Europese goedkeuringsinstanties.
Door deze website van Powers te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande verklaring.
Alle data en berekeningen (incl. tekeningen) op deze website steunen op de principes, formules en veiligheidsfactoren die worden beschreven in de technische instructies, de gebruiksaanwijzingen, de montagevoorschriften en de installatiehandleidingen van Powers. Gelijk welke waarden daarin zijn gebaseerd op de respectievelijke gemiddelde waarden die tijdens de testfasen van de producten werden verkregen. Gelet op wijzigingen in materialen moeten tests ter plaatse worden uitgevoerd om de prestaties op een welbepaalde plaats vast te stellen.
Elke mogelijke wijziging door de gebruiker van deze data of berekeningen (incl. tekeningen) kan tot gevolg hebben dat een toepassing niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die Powers verstrekt of bij wet zijn vastgelegd. Bijgevolg gaat de gebruiker ermee akkoord Powers te vrijwaren van alle vorderingen met betrekking tot toepassingen die steunen op voornoemde wijzigingen.
De website is zodanig ontworpen dat met behulp van de ingevoerde data een specifiek soort resultaten wordt bereikt. De klant en/of de voor het project bevoegde ingenieur blijft verantwoordelijk voor het controleren van deze resultaten voorafgaand aan het gebruik en voor het verzekeren dat deze resultaten beantwoorden aan de specifieke toepassing van de klant.
Alle informatie en gebruikersprogramma’s op deze website zijn slechts hulpmiddelen. Er bestaat geen garantie dat ze geen fouten maken of nauwkeurig zijn bij het berekenen van een specifieke toepassing.
Powers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verliezen en onkosten in verband met of wegens het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van gelijk welke informatie en gebruikersprogramma’s op deze website voor welk doel ook.
Alle materiaal op deze site is ‘ongewijzigd’ en zonder expliciete of impliciete garanties. Powers verwerpt alle garanties, inclusief de impliciete garantie van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. Powers waarborgt niet dat functies op deze website niet kunnen worden onderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten zullen worden hersteld of dat deze website of de server vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Powers verstrekt geen garantie en legt geen verklaring af betreffende het gebruik van het materiaal op deze website in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid enzovoort.

(b) Communicatie

Alle gecommuniceerde informatie via de Powers website zal te allen tijde eigendom blijven van Powers.

(c) Intellectuele Eigendomsrechten

Het Powers handelsmerk is opgenomen in deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de website inclusief handelsmerken, auteursrechten, patentrechten blijven eigendom van Powers. De website en alle teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden en andere inhoud op deze website zijn intellectueel eigendom van Powers.

(d) Aansprakelijkheid

De website is ontworpen met uiterste zorg en deskundigheid. Powers doet echter afstand van aansprakelijkheid voor enige schade resulterend direct en/of indirect door het gebruik van deze website.

(e) Toegang

Toegang tot de beschikbare informatie op deze website is enkel bedoeld voor zakelijke doeleinden.

(f) Geen licentie

Het intellectuele eigendom opgenomen in de Powers website is onderworpen aan wettelijke bescherming. Er is aan geen enkele partij een licentie afgegeven voor het gebruik van het intellectuele eigendom van Powers.

(g) Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens die via de Powers website worden doorgegeven zullen opgenomen worden en uitsluitend gebruikt voor het voorzien van productinformatie of het verlenen van service aan de gebruiker. Voor de verlening van service aan de gebruiker of het bezorgen van bestelde producten bij de gebruiker kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken. Deze derde partij mag enkel uw persoonsgegevens gebruiken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Elk ander gebruik is verboden. Powers garandeert hierbij dat alle persoonsgegevens onderworpen zullen worden aan strikte vertrouwelijke garanties en de Nederlandse Wet Bescherming persoonsgegevens.

Aanvullend zal Powers geen persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken zonder toestemming vooraf, tenzij Powers wettelijk verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld, verplicht door een wettelijk proces of voor doeleinden van preventie van fraude of andere misdaden) of als Powers gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om de rechten of veiligheid van ons en dat van onze gebruikers/klanten te beschermen en/of te verdedigen etc.

(h) Toepasselijk recht – wettelijke geldigheid

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de Gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de Website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland.

(i) Toestemming

Bij het gebruiken/bezoeken van de Powers website geeft u uw toestemming voor het opslaan en het gebruiken van de door uw opgegeven persoonsgegevens.