ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STANLEY BLACK & DECKER NETHERLANDS B.V.

gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Born, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer 20162305

Artikel 1 Definities

Stanley Black & Decker Netherlands B.V.;
Koper: de wederpartij van Stanley Black & Decker;
Order: iedere door Koper aan Stanley Black & Decker gegeven verzoek tot het leveren van Producten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stanley Black & Decker en Koper tot levering van Producten;
Producten: de zaken en/of diensten die door Stanley Black & Decker worden aangeboden of geleverd;
Partijen: Stanley Black & Decker en Koper gezamenlijk;
Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stanley Black & Decker als (potentiële) verkoper en/of leverancier van Producten optreedt, waaronder begrepen alle aanbiedingen van Stanley Black & Decker ter zake van Producten en Orders en de aanvaarding daarvan door Stanley Black & Decker, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen van de Voorwaarden is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper wordt hierbij door Stanley Black & Decker uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
2.3 Indien en voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zijn of in de toekomst zullen zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. Stanley Black & Decker heeft het recht om ter vervanging van de nietige of niet afdwingbare bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) daarvoor in de plaats te stellen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Stanley Black & Decker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Zij binden Stanley Black & Decker niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij anders schriftelijk door Stanley Black & Decker vermeld.
3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zoals, doch niet beperkt tot, prijslijsten, schattingen, catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van Stanley Black & Decker en dienen op eerste verzoek van Stanley Black & Decker franco te worden teruggezonden.
3.3 Alle door Stanley Black & Decker verstrekte gegevens mogen uitsluitend door Koper worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
3.4 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Stanley Black & Decker de geplaatste Order(s) schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard of de uitvoering daarvan heeft aangevat. Stanley Black & Decker is gerechtigd (een) Order(s) te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden. Het feit dat Stanley Black & Decker met enige regelmaat Producten aan Koper heeft geleverd, zal er niet toe leiden dat tussen Partijen een duurovereenkomst, van welke aard dan ook, ontstaat of dat Stanley Black & Decker gehouden is (een) (nieuwe) Order(s) te aanvaarden.
3.5 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Stanley Black & Decker of namens Stanley Black & Decker gedaan door verkopers, agenten vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Stanley Black & Decker slechts indien en voor zover deze personen schriftelijk door Stanley Black & Decker met vertegenwoordigingsbevoegdheid werden aangesteld.
3.6 Koper doet afstand van haar recht op ontbinding uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover zij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4 Prijs

4.1 Door Stanley Black & Decker opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer, verpakking, verzekering en dergelijke, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
4.2 Stanley Black & Decker is te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen. Stanley Black & Decker zal Koper hierover tijdig informeren.

Artikel 5 Betaling en zekerheid

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. De datum van creditering van de bankrekening van Stanley Black & Decker geldt als datum van betaling.
5.2 Betaling door Koper dient uitsluitend te geschieden op een door Stanley Black & Decker aangegeven wijze en op een door Stanley Black & Decker aan te wijzen bankrekening, in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
5.3 Betalingen van Koper strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde interesten, vervolgens van door Stanley Black & Decker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte van eventueel door Stanley Black & Decker geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.
5.4 In geval van overschrijding van de in artikel 5.1 genoemde termijn van 30 (dertig) dagen, zullen alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk in hun geheel opeisbaar worden en is Stanley Black & Decker terstond gerechtigd verdere levering aan Koper op te schorten. Ook is Koper –zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – op het openstaande factuurbedrag een forfataire schadevergoeding verschuldigd van 10% en een vertragingsinterest van 12% op jaarbasis.
5.5 Alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die Stanley Black & Decker redelijkerwijs heeft moeten maken als gevolg van de niet-(tijdige) nakoming door Koper, komen voor rekening van Koper. Een en ander zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving.
5.6 Indien er goede gronden bestaan om aan te nemen dat Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Koper verplicht om – op eerste verzoek van Stanley Black & Decker – daartoe genoegzame, door Stanley Black & Decker gewenste (aanvullende) zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).
5.7 Indien Koper niet binnen 14 (veertien) dagen gevolg heeft gegeven aan het in artikel 5.6 bedoelde verzoek, is Stanley Black & Decker gerechtigd verdere levering van Producten op te schorten en wordt al hetgeen Koper aan Stanley Black & Decker verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar, onverminderd alle overige rechten van Stanley Black & Decker.
5.8 Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering van Producten geschiedt franco inclusief rechten (DAP, Incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
6.2 Indien Stanley Black & Decker Producten onder rembours levert, zijn de rembourskosten voor rekening van Koper. Voor Orders en leveringen beneden
een door Stanley Black & Decker jaarlijks vast te stellen netto factuurbedrag en voor postexpress – en koerierzendingen, zal een door Stanley Black & Decker jaarlijks vast te stellen toeslag voor administratieve – en behandelingskosten aan Koper in rekening worden gebracht.
6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 12, dient Koper eventuele nietconformiteit, tekorten of beschadigingen van Producten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden te (laten) vermelden op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door Stanley Black & Decker in behandeling worden genomen. Behoudens tegenbewijs zal de administratie van Stanley Black & Decker in dit verband als bewijs gelden.
6.4 Door Stanley Black & Decker opgegeven levertermijnen worden zoveel als mogelijk in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden dus niet als vervaltermijnen als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Stanley Black & Decker zal slechts in verzuim zijn nadat zi na afloop van de overeengekomen levertermijn tevens een redelijke termijn voor de nakoming heeft laten verstrijken en door Koper in gebreke is gesteld.
6.5 Indien Stanley Black & Decker de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal Stanley Black & Decker Koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
6.6 Stanley Black & Decker is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
6.7 Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, te annuleren of afname van Producten te weigeren, indien Stanley Black & Decker de levertermijn heeft overschreden.
6.8 Koper is gehouden Producten in ontvangst te nemen zodra deze door Stanley Black & Decker ter beschikking zijn gesteld. Koper is verplicht Stanley Black & Decker een redelijke vergoeding voor opslag en alle overige noodzakelijk gemaakte kosten te vergoeden indien zij, om welke reden dan ook, niet in staat is Producten in ontvangst te nemen.
6.9 Stanley Black & Decker is van haar verplichting uit de Overeenkomst of Order bevrijd, indien de Koper, nadat Stanley Black & Decker de Koper daartoe een termijn van 8 (acht) dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt.
6.10 Koper is gehouden de Producten in de originele verpakking en inclusief de bijbehorende gebruikshandleiding en garantievoorwaarden door te verkopen.

Artikel 7 Hoeveelheden

7.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en andere soortgelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
7.2 Koper is gehouden tot aanvaarding en betaling van de door Stanley Black & Decker aangeboden grootverpakkingen (“Masterpacks”). Indien een hoeveelheid besteld wordt die lager is dan de hoeveelheid van een of meer volledige “Masterpacks”, dan wordt het aantal bestelde eenheden naar boven afgerond tot aan de hoeveelheid van een of meerdere volledige “Masterpacks”. Koper wordt in dat geval geacht deze geleverde hoeveelheid te hebben besteld.
7.3 Stanley Black & Decker is gerechtigd (een) lopende Order(s) en/of bestelde Producten samen te voegen en in één levering af te leveren aan Koper.

Artikel 8 Retourzendingen

8.1 Koper is uitsluitend gerechtigd om Producten terug te zenden, indien en voor zover Stanley Black & Decker daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Retourzendingen door Koper dienen in alle gevallen voldoende gefrankeerd aan één van de servicestations van Stanley Black & Decker te geschieden, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
8.2 Retourzending van geleverde Producten is in alle gevallen voor rekening en risico van Koper.
8.3 Retourgezonden Producten moeten fabrieksnieuw, courant en in de originele verpakking verpakt zijn. Eventueel ontbrekende onderdelen en beschadigde verpakkingen zullen door Koper aan Stanley Black & Decker worden vergoed.
8.4 Indien Koper zonder toestemming van Stanley Black & Decker Producten aan Stanley Black & Decker retourneert, is Stanley Black & Decker nimmer gehouden deze Producten aan Koper te crediteren. Zonder toestemming retour gezonden Producten staan ter vrije beschikking van Stanley Black & Decker.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Geleverde Producten blijven eigendom van Stanley Black & Decker tot het moment dat Koper volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst of Order (zoals bepaald in artikel 92 lid 2 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, interesten en dergelijke.
9.2 Stanley Black & Decker is gerechtigd Producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Koper tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 9.1. Koper zal daaraan alle medewerking verlenen. Koper verleent Stanley Black & Decker reeds nu machtiging om ten behoeve daarvan de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Koper. Stanley Black & Decker is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op Koper te verhalen of eventuele waardevermindering van Producten aan Koper in rekening te brengen.
9.3 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 9.1, is het Koper verboden Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Voorts is Koper verplicht Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.
9.4 Indien derden rechten doen gelden op de door Stanley Black & Decker onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten of Koper weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde Producten te doen gelden, zal Koper Stanley Black & Decker hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Het is Koper niet toegestaan gebruik te maken van merken, octrooien, modellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechtelijk beschermde werken en/of databanken van Stanley Black & Decker en/of de met haar verbonden onderneming(en),
10.2 Koper is wel gerechtigd het woord en/of beeldmerk “StanleyBlack & Decker” of “één van haar merken”, en afbeeldingen van Producten te gebruiken, indien en voor zover dat gebruik noodzakelijk is om het publiek duidelijk te maken dat door Koper Producten van StanleyBlack & Decker worden verkocht en/of worden gerepareerd en het gebruik daarvan niet de indruk wekt dat er tussen Koper enerzijds en StanleyBlack & Decker anderzijds een relatie zou bestaan die meer omvat dan dat StanleyBlack & Decker en/of de met haar verbonden ondernemingen aan Koper Producten levert met het oog op wederverkoop.
10.3 Het gebruik van aanduidingen van een van onze merken, of benamingen zoals “preferred supplier”of “officiële leverancier” of “__Center”of soortgelijke vermeldingen, of het gebruik van een van onze logo’s op de briefhoofd van de Koper is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stanley Black & Decker.
10.4 Indien Koper merktt dat derden trachten inbreuk te maken dan wel inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Stanley Black&Decker zal Koper StanleyBlack&Decker daarover onmiddellijk informeren. StanleyBlack&Decker zal beoordelen of en zo ja welke maatregelen zij wenst te nemen. Op eerste verzoek van StanleyBlack&Decker zal Koper alle gewenste medewerking verlenen.
10.5 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is Koper voor iedere overtreding een forfaitaire minimumvergoeding van € 100.000,- (honderdduizend euro) verschuldigd, vermeerderd met een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintig duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van Stanley Black & Decker. Koper is eveneens wettelijke interesten verschuldigd over het desbetreffende boetebedrag, vanaf de dag der overtreding.
10.6 De Koper komt geen bevoegdheid toe om in of buiten rechte claims van derden met betrekking tot Producten en/of intellectuele eigendomsrechten af te handelen zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van Stanley Black&Decker. Indien de Koper in strijd met deze bepaling handelt, vervalt elke aanspraak jegens StanleyBlack&Decker tot schadevergoeding verbandhoudend met de claim van de derde.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Koper verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en Order(s). Daarnaast zal Koper volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van alle overige kennis, feiten en informatie aangaande Producten en/of de onderneming Stanley Black & Decker die door Stanley Black & Decker aan Koper is verstrekt, tenzij het feiten en informatie aangaande Producten betreft, die Koper ten behoeve van de normale (weder)verkoop van Producten aan (potentiële) afnemers dient te verstrekken.
11.2 Bij overtreding van het in artikel 11.1 bepaalde is Koper voor iedere overtreding een forfaitaire minimumvergoeding van € 10.000,- (tienduizend euro) verschuldigd, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- (vijf duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van Stanley Black & Decker. Koper is eveneens wettelijke interesten verschuldigd over het desbetreffende bedrag, vanaf de dag der overtreding.

Artikel 12 Garanties en klachten

12.1 Stanley Black & Decker verstrekt ter zake van geleverde Producten dezelfde en dus geen verdergaande garantie aan Koper als die welke Stanley Black & Decker aan de eindgebruiker verstrekt op basis van de bij de Producten gevoegde garantiebepalingen. De in de garantiebepalingen vermelde voorwaarden zijn hier mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat de garantietermijn aanvangt op de datum van aankoop van de Producten door de eindgebruiker.
12.2 Koper is het 1e aanspreekpunt voor garantieclaims van een eindgebruiker. Koper neemt bij het in behandeling nemen van dergelijke claims de aan Koper verstrekte garantierichtlijnen, de belangen van Stanley Black & Decker en diens goede eer en naam in acht. Koper is verplicht om garantieclaims onmiddellijk doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst daarvan te melden aan Stanley Black & Decker. Stanley Black & Decker zorgt, indien dat naar haar oordeel aan de orde is, voor kosteloze reparatie of vervanging.
12.3 Koper is verplicht om bij aflevering van Producten te onderzoeken of deze conform, deugdelijk en onbeschadigd zijn.
12.4 Eventuele tekorten of beschadigingen van Producten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden, dient Koper op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door Stanley Black & Decker in behandeling worden genomen. Behoudens tegenbewijs zal de administratie van Stanley Black & Decker in dit verband als bewijs gelden.
12.5 Bovendien dienen alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken binnen 8 (acht) dagen na aflevering van de Producten schriftelijk bij Stanley Black & Decker te worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.
12.6 Alle klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk 8 (acht) dagen, vanaf het moment dat zulke gebreken ontdekt worden of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden, schriftelijk bij Stanley Black & Decker te worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.
12.7 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Stanley Black & Decker te worden gemeld.
12.8 Na verloop van genoemde termijnen zullen Producten geacht worden in goede staat door Koper te zijn ontvangen. Bovendien vervalt het recht van Koper tot klagen en worden klachten door Stanley Black & Decker niet meer in behandeling genomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12, is Stanley Black & Decker slechts aansprakelijk voor schade van Koper, in geval van opzet of grove schuld van Stanley Black & Decker of haar leidinggevenden.
13.2 Stanley Black & Decker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
13.3 Behoudens het bepaalde in artikel 13.1, is Stanley Black & Decker niet aansprakelijk voor schadeclaims van derden jegens de Koper, welke zijn ontstaan door of in verband staan met de aard van of gebreken aan geleverde Producten of door het feit dat geleverde Producten niet de eigenschappen bezitten die Koper redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.
13.4 Stanley Black & Decker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Koper. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten of orders en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van Stanley Black & Decker voor de betreffende schade is verzekerd en uitkering onder de betreffende verzekering plaatsvindt. Stanley Black & Decker is niet om haar verplicht rechten onder haar verzekering te doen gelden, indien zij door Koper aansprakelijk wordt gehouden.
13.6 Stanley Black & Decker bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering of beperking van haar eigen aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
13.7 Stanley Black & Decker mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens Stanley Black & Decker op haar beurt jegens Koper in te roepen.
13.8 Het in dit artikel, al dan niet in samenhang met het voorgaande artikel bepaalde, laat de wettelijke aansprakelijkheid van Stanley Black & Decker ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

Artikel 14 Ontbinding/ opschorting

14.1 Onverminderd de overige rechten van Stanley Black & Decker, is Stanley Black & Decker zonder enige ingebrekestelling zonder tussenkomst van de rechter en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst en/of Order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
(i) Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Stanley Black & Decker uit de Overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan hem is toe te rekenen;
(ii) Stanley Black & Decker omstandigheden ter kennis zijn gekomen op basis waarvan zij redelijkerwijze mag veronderstellen dat Koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
(iii) in geval van faillissement, opschorting van betaling, of gelijkwaardige regelingen met schuldeisers, of een verzoek daartoe, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, ontbinding, stopzetting of vereffening van het bedrijf van de Koper;
(iv) indien behoorlijke nakoming door Stanley Black & Decker (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer
omstandigheden die niet aan Stanley Black & Decker zijn toe te rekenen. Stanley Black & Decker is in de in artikel 14.1 sub (i) tot en met (iii) genoemde gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, de Order en de Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
15.2 Koper mag de Overeenkomst of de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stanley Black & Decker aan derden overdragen. Stanley Black & Decker is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

All legal claims of the Buyer on Powers based on this Agreement or the law shall expire after the period of one year after the limitation period in accordance with legal regulations has commenced.

Article 17. Secrecy

16.1 Op de aanbieding van Producten, Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle andere hiermee verbandhoudende rechtsbetrekkingen tussen Stanley Black & Decker en Koper is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Stanley Black & Decker en Koper die voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle andere hiermee verbandhoudende rechtsbetrekkingen.